1394/07/05 07:37
بازدید بخشدار مرکزی تفرش از روستای وایمند
<p style="text-align: center;"> همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مهری بخشدار مرکزی تفرش به اتفاق محمدی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان و برخی از مسئولین از روستای وایمند بازدید به عمل آوردند.</p>

در  این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکلات روستا با حضور شورای اسلامی روستا نسبت به تعیین هیات رئیسه جدید شورای اسلامی اقدام گردید. در ادامه با توجه به اینکه بحث راه روستا از مهمترین مشکلات روستا مطرح گردید در این زمینه به بحث و گفتگو پرداختند.
گفتنی است: در پایان پیشنهاد گردید، راه احداثی فرسمانه به جلایر از روستای وایمند آغاز گردد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved