1397/07/01 11:11
به منظور گراميداشت هفته دفاع مقدس رژه موتوري و خودرويي با حضور يگان هاي نظامي و انتظامي و ارگان هاي دولتي در سطح بخش
به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس رژه موتوری و خودرویی با حضور یگان های نظامی و انتظامی و ارگان های دولتی در سطح بخش

به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس رژه موتوری و خودرویی با حضور یگان های نظامی و انتظامی و ارگان های دولتی در سطح بخش

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved