1397/08/09 09:30
فرماندار ساوه و بخشدار نوبران از موكب امام رضا(ع) شهر غرق آباد بازديد كردند
فرماندار ساوه و بخشدار نوبران از موکب امام رضا(ع) شهر غرق آباد بازدید کردند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved