1397/09/20 13:54
يوسف حيدري سرپرست بخشداري نوبران از شركت در حال تأسيس ماسترفوده واقع در شهرصنعتي نوبران بازديد كرد.
در اين بازديد از نحوه ساخت و ساز اين شركت بازديد و از ميزان پيشرفت پروژه آگاهي يافت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved