1397/10/05 08:28
بازديد بخشدار از جاده بيات
يوسف حيدري سرپرست بخشداري نوبران جهت پيگيري و رفع مشكل جاده بيات به همراه رئيس راهداري و حمل و نقل جاده از اين جاده ديدن كردند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved