1397/11/27 08:41
بازديد معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه به همراه نماينده مردم ساوه و زرنديه از واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي نوبران
بازدید معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه به همراه نماینده مردم ساوه و زرندیه از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی نوبران

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved