1398/07/01 11:42
نواخته شدن زنگ بازگشايي مدارس در بخش نوبران
با حضور امام جمعه محترم نوبران و یوسف حیدری بخشدار نوبران و سایر مسئولین بخش زنگ بازگشایی مدارس در بخش نوبران نواخته شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved